تائید شماره همراه کاربران

با درود و احترام 

با توجه به نیاز روز و امنیت بیشتر کاربران و تراکنشهای آنها کاربران از این تاریخ به بعد باید شماره موبایل خود را را در سیستم یکپارچه سروای تی فعال کنند تا بتوانند از خدمات سایت ما استفاده کنند.

همچنین اطلاع رسانی پیامکی که مدتی بود از کارافتده بود دوباره فعال شد