قوانین و مقررات

****توجه *******************************توجه****************کلیه مشترکین موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شاما تصویر شناسنامه کارت ملی و کارت بانکی همچنین تائ یدیه شماره ثابت را میباشند.چنانچه سروآی تی درهنگام تکمیل ... ادامه مطلب »

1st Jan 1970