سرور مجازی ایران استاندارد و حر فه ای

ارائه سرور مجازی ایران با هارد NVME هارد SAS

IRS25 0 موجود است
 • 1G RAM
 • 1 c CPU
 • 25G-SSD HDD
 • UNLIMITED BW
 • IR Location
IRS35 0 موجود است
 • 2G RAM
 • 1 c CPU
 • 35G-SSD یا 45 گیگ SAS (قابل انتخاب) HDD
 • UNLIMITED BW
 • IR Location
IRS65 0 موجود است
 • 4G RAM
 • 3 c CPU
 • 65G-SSD HDD
 • UNLIMITED BW
 • IR Location
IRX60 0 موجود است
 • 2G RAM
 • 1 c CPU
 • 85G-SAS HDD
 • UNLIMITED BW
 • IR Location
IRS100 0 موجود است
 • 8G RAM
 • 6 c CPU
 • 100G-SSD HDD
 • UNLIMITED BW
 • IR Location
IRX70 0 موجود است
 • 4G RAM
 • 1 c CPU
 • 150G-SAS HDD
 • UNLIMITED BW
 • IR Location
IRP16 0 موجود است
 • 16G RAM
 • 8 c CPU
 • 180G-SSD HDD
 • UNLIMITED BW
 • IR Location
IRX80 0 موجود است
 • 8G RAM
 • 4 c CPU
 • 200G-SAS HDD
 • UNLIMITED BW
 • IR Location