سرور های ابری هتزنر

CX11 0 Tillgänglig

1 CPU
2 GB RAM
20 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CX12 0 Tillgänglig

2 CPU
4 GB RAM
40 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CX13 0 Tillgänglig

2 CPU
8 GB RAM
80 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CX14 0 Tillgänglig

4 CPU
16 GB RAM
160 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CX15 0 Tillgänglig

8 CPU
32 GB RAM
240 GB SSD
20 TB TRAFFIC