هاست ویندوز خارج

استاندارد

بکاب گیری روزانه

 • 10 گیگ فضا میزبانی
 • 300 گیگ پهنای باند
 • 5 Domains
 • 5 Mobile Sites
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Domain aliases
 • 100 Mailboxes
 • Unlimited Additional FTP accounts
 • 50 MySQL databases
 • plesk کنرل پنل قدرت مند
اقتصادی

بکاب گیری روزانه

 • 30 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 Domains
 • 30 Mobile Sites
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Domain aliases
 • 300 Mailboxes
 • Unlimited Additional FTP accounts
 • 60 MySQL databases
 • plesk کنرل پنل قدرت مند
تجاری

بکاب گیری روزانه

 • 60 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • Unlimited Domains
 • Unlimited Mobile Sites
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Domain aliases
 • Unlimited Mailboxes
 • Unlimited Additional FTP accounts
 • Unlimited MySQL databases
 • plesk کنرل پنل قدرت مند