به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز قیمت درج شده صحیح نمیباشد فلذا قبل از سفارش قیمت ریالی آن را از طریق تیکت یا در تلگرام استعلام کنید @sarvit

Box10

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support
به دلیل نوسانات ارزی قیمت بروز را از طریق تلگرام یا تیکت جویا شوید و سفارش ثبت کنید

 • 100 گیگ فضای بکاب
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
Box20

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support
به دلیل نوسانات ارزی قیمت بروز را از طریق تلگرام یا تیکت جویا شوید و سفارش ثبت کنید

 • 500 گیگ فضای بکاب
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
box30

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support
به دلیل نوسانات ارزی قیمت بروز را از طریق تلگرام یا تیکت جویا شوید و سفارش ثبت کنید

 • 1 ترابایت فضای بکاب
 • 5 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
Box40

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support
به دلیل نوسانات ارزی قیمت بروز را از طریق تلگرام یا تیکت جویا شوید و سفارش ثبت کنید

 • 2 ترابایت فضای بکاب
 • 10 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
Box50

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support
به دلیل نوسانات ارزی قیمت بروز را از طریق تلگرام یا تیکت جویا شوید و سفارش ثبت کنید

 • 5 ترابایت فضای بکاب
 • 15 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
Box60

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support
به دلیل نوسانات ارزی قیمت بروز را از طریق تلگرام یا تیکت جویا شوید و سفارش ثبت کنید

 • 10 ترابایت فضای بکاب
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات