شروع از
204,550 Toman
ماهانه
QU10
Dual Intel Xeon X5650 24 Core Dedicated Processors
48 GB DDR3 ECC Memory (upgradable to 72 GB)
250 GB Enterprise SSD or 1 TB Hard Drive ( Standard )
1 Gbps Burstable Port ( 30TB Transfer )
Dell DRAC Remote Management
SSD Hard Drives Standard
***********************************
تحویل سرور 2/3 روز کاری دیتاسنتر میباشد
کلو شده در volumdirve
شروع از
282,550 Toman
ماهانه
QU20
Dual Intel Xeon X5650 24 Core Dedicated Processors
64 GB DDR3 ECC Memory (upgradable to 72 GB)
250 GB Enterprise SSD or 1 TB Hard Drive ( Standard )
1 Gbps Burstable Port ( 30TB Transfer )
Dell DRAC Remote Management
SSD Hard Drives Standard